Elevhälsa

 

I elevhälsan ingår även skolans Elevhälsoteam vilket arbetar för att förbättra och strukturera elevhälsoarbetet på skolan.
Vi i teamet vill arbeta för att alla elever ska trivas och utvecklas under sin skoltid. Ibland uppstår problem där eleven behöver hjälp att hantera sin skolsituation. Vi vill att alla elever ska få hjälp i ett tidigt skede för en fortsatt positiv utveckling. Ett gott samarbete med vårdnadshavarna är en förutsättning.

 

 

Skolsköterska

Hillevi Hult

Mitt namn är Hillevi Hult. Jag arbetar alla måndagar och onsdagar ojämna veckor och torsdagar jämna veckor under höstterminen 2019 Jag har tidigare arbetat som skolsköterska på gymnasiet i 20 år.

Jag har hand om högstadieeleverna. Under hälsosamtalet i åk 8 går jag igenom alla vaccinationer och skickar med eleverna vaccinationsdokument hem. Jag kontaktar vårdnadshavare om det är något speciellt, i samråd med eleven.

Jag har medicinsk sekretess/tystnadsplikt. Jag har även anmälningsplikt då jag utan medgivande kan bryta sekretessen om jag upplever en allvarlig oro för elevens hälsa eller liv.

 

 

Skolläkare

Tove Cedervall

 

”Hej, jag heter Tove Cedervall och är skolläkare på Vällingbyskolan sedan november 2011.

Jag är specialist i allmänmedicin och arbetar på flera skolor i Stockholm.

Jag har mottagning på skolan tre dagar i månaden under höst och vårtermin. Alla besök är bokade i förväg via skolsköterska Susanne Johansson.

 

Skolkurator

Carolina Widén

 

 

Jag heter Carolina Widén  och arbetar som skolkurator på Vällingbyskolan.

Jag har i hela mitt yrkesamma liv arbetat med barn/ungdomar och deras nätverk och har de sista fem åren arbetat som skolkurator.

På Vällingbyskolan började jag hösten 2019.

Som skolkurator kommer jag att arbeta förebyggande och hälsofrämjande för att skapa så bra förutsättningar som möjligt för alla elevers inlärning och utveckling. Jag jobbar också med enskilda samtal och grupper med stödjande och motiverande fokus.

Primärt finns jag här för elevernas skull men har också kontakt med lärare och föräldrar.
Som skolkurator ingår jag i skolans elevhälsoteam och sitter även  med i skolans trygghetsgrupp, krisgrupp samt kontaktgrupp.

Som skolkurator arbetar du under sekretess och har tystnadsplikt.

Vad som sägs i samtal med mig stannar alltså hos mig, såvida vi inte kommer överens om något annat.

Enligt Socialtjänstlagen har dock alla som arbetar inom skolan anmälningsplikt om vi misstänker att det är allvarlig fara för en elevs liv eller hälsa. I sådana fall kan jag som skolkurator behöva bryta tystnadsplikten för att se till att eleven får den hjälp den behöver. Detta gör jag i möjligaste mån i överenskommelse med de inblandade.

 

Carolina Widén
Skolkurator Vällingbyskolan

 

 

Skolpsykolog

Hanna Wallensteen
 

Hej,

Jag heter Hanna Wallensteen och är skolpsykolog (PTP) på Vällingbyskolan sedan februari 2017.

Som skolpsykolog ingår jag i elevhälsoteamet och bidrar till skolans övriga kompetens med ett psykologiskt perspektiv på sådant som händer här. I mitt uppdrag ligger att arbeta förebyggande och hälsofrämjande för att skapa så bra förutsättningar som möjligt för alla elevers inlärning och utveckling.

Som skolpsykolog erbjuder jag stöd och handledning åt personal med fokus på att stärka förutsättningarna för goda relationer och lärande. I individuella elevärenden bistår jag med att bedöma och utreda orsaker till inlärningsproblem eller ohälsa. Vid behov erbjuder jag stödjande och vägledande samtal till elever och vårdnadshavare.

Jag arbetar under Hälso- och sjukvårdslagens sekretessregler och har tystnadsplikt. Vad som sägs i samtal med mig stannar alltså hos mig, såvida vi inte kommer överens om något annat. Enligt Socialtjänstlagen har dock alla som arbetar inom skolan anmälningsplikt om vi misstänker att det är allvarlig fara för en elevs liv eller hälsa. I sådana fall kan jag som skolpsykolog behöva bryta tystnadsplikten för att se till att eleven får den hjälp den behöver. Detta gör jag i möjligaste mån i överenskommelse med de inblandade.

Jag finns på skolan måndagar, onsdagar och torsdagar och sitter i ett rum innanför expeditionen, alldeles intill konferensrummet.

Säkrast nås jag via e-post: hanna.wallensteen@stockholm.se. När jag inte är upptagen står dörren öppen och du är välkommen att komma förbi och säga hej om du vill.

Väl mött!

/Hanna Wallensteen
 

 

 

 

Dela:
Kategorier: