Till innehåll på sidan

Ledighetsansökan och andra blanketter

Ledighet under terminstid

Enligt skollagen har elever närvaroplikt samtliga dagar under skolåret. Därutöver gäller återhållsamhet med beviljande av ledighet.

En diskussion om elevs möjlighet till ledighet från skolan har förts bland Hässelby/Vällingbys rektorer. Med anledning av att Skolverket i sina Allmänna råd för fram att det endast ska beviljas ledighet för elev om det föreligger särskilda skäl, skärps nu möjligheten till ledighet under skoltid.

Det innebär att ledighet för semesterresor inte självklart kommer att beviljas framöver. Särskilda skäl kan vara firande av religiös högtid eller besöka nära anhörig.

Fortfarande gäller dock att det är elevens sammantagna skolsituation som bedöms vid beviljande av ledighet. Vårdnadshavare ansöker om ledighet på särskild blankett och tar kontakt med barnets mentor och rektor i god tid.

Förälder ska vara medveten om att längre ledighet kan innebära att eleven inte lyckas nå målen. För att undvika detta ansvarar föräldern för att samtliga kursmoment tas igen.

Appen för skolledighet

Ansökan till Vällingbyskolan

Ansökan om ledighet

Specialkostblankett med läkarintyg

Adressändring

Ansökan om skolskjuts

Övriga blanketter gällande skolan

Blanketter gällande grundsärskolan

Dela:
Kategorier: