Trygghetsarbete

Frånvarande: Gunnila Bergman

Från vänster:

Jan-Olof Malm

Linus Ekberg

Elisabet Pautsch

Danielle Boman

Boris Kalanovic

 

 

 

 

 

Vällingbyskolan
På Vällingbyskolan ska alla vuxna reagera och agera när de bevittnar någon form av trakasseri, annan kränkande behandling, mobbning eller diskriminering.

Elever

Vår ambition är att eleverna ska trivas och känna sig trygga.
Du kan som elev genom att vara positiv, god kamrat och ha ett trevligt bemötande vara till stor hjälp för att skapa en trygg och trivsam skola där alla trivs.
Om du någon gång blir utsatt för diskriminering eller annan kränkande behandling, vill vi att du kontaktar någon ur personalen på skolan. Detta gäller också om du känner någon annan som är utsatt.

Vårdnadshavare
Det är viktigt att du som vårdnadshavare tar del av Vällingbyskolan likabehandlingsplan tillsammans med ditt barn.
För en positiv påverkan på eleverna är det viktigt att skola, vårdnadshavare och elev gemensamt tar avstånd från kränkande behandling.
Om du som förälder misstänker att ditt eller någon annans barn utsätts för kränkande behandling vill vi att du kontaktar någon ur personalen på skolan.

 

Vällingbyskolans arbete mot mobbning

I enlighet med skolverkets rekommendationer, byter Vällingbyskolan nu ut Friends modellen.  Den ersätts med en metod där det är allas ansvar att se vad som händer i skolan och vilket ”klimat” som råder.
Vi kommer att använda oss av ett system med loggböcker och vid behov finns ”Vuxengruppen mot mobbning” att tillgå.

Ansvar – Medkänsla – Omsorg – Respekt, AMOR  bygger på att alla elever i åk 4- 9 en gång/månad skriver loggbok. Boken är personlig och bara mentor läser vad som står i den.
Det kommer att finnas några fasta frågeställningar som vid behov kompletteras med aktuella teman.

Mentor gör därefter en bedömning om det som tas upp kan hanteras i klassen eller om ärendet ska lämnas vidare till Vuxengruppen.

Förutom loggböckerna får eleverna även tillgång till två brevlådor, en i elevhälsans väntrum och en i biblioteket, där de kan lägga meddelanden till Trygghetsgruppen. Dessa töms en gång/vecka i samband med att Trygghetsgruppen träffas.

Förskoleklass, lågstadium och fritidshem fortsätter att arbeta som tidigare.

Då personal på skolan på annat sätt, ser eller hör att en elev troligen utsätts för diskriminering eller annan kränkande behandling ska mentor och Trygghetsgruppen kontaktas snarast.
 

Två medlemmar i vuxengruppen mot mobbning talar med den utsatte. De tar reda på vad som hänt? Hur ofta? Hur länge? Vilka är inblandade? De som kränkt kallas till samtal med representanter ur vuxengruppen mot mobbning. Mobbarna skall inte känna till dessa samtal i förväg. Samtalen ska ha som mål att kränkningen omedelbart skall upphöra. De som kränkt skall tillsammans med de som utreder ärendet komma med förslag på hur detta ska ske. De berördas föräldrar kontaktas. Trygghetsgruppen mot mobbning har fortlöpande kontakt med den utsatte för att höra hur det går. Uppföljningssamtal med alla inblandade sker efter 2 veckor. Alla möten och samtal hålls diskret med enbart de som är inblandade. Denna arbetsgång är riktlinjer som man kan hålla sig till. Vissa fall kräver annorlunda arbetssätt och stor flexibilitet. Det är viktigt att arbetet med det enskilda fallet dokumenteras fortlöpande. Om kränkningarna inte upphör skrivs ett socialt åtgärdsprogram.

 

Dela:
Kategorier: